آشنائی با کرونا

1
چگونه از ابتلا به ویروس کرونا پیشگیری کنیم؟

در حال حاضر واکسن پیشگیری از کرونا وجود ندارد. بهترین و تنها راه پیشگیری از کرونا این است که در معرض این ویروس قرار نگیرید و بهداشت فردی را رعایت کنید. اما چگونه؟

به هیچ عنوان و تحت هیچ شرایطی به چشم، دهان و بینی خود دست نزنید.
مرتبا دست‌های خود را با آب و صابون به مدت 20 ثانیه بشویید. مخصوصا قبل از خوردن غذا، بعد از عطسه و سرفه و یا پاک کردن بینی.
اگر به صابون دسترسی ندارید، از پاک کننده‌های الکی (60% به بالا) استفاده کنید (اما نباید جایگزین آب و صابون شود).
ابدا در نزدیکی افرادی که علائمی مانند کرونا یا سرماخوردگی دارند، قرار نگیرید.
سطوحی را که در طول روز با آن در تماس هستید، مرتب تمیز و ضدعفونی کنید. موبایل، لپ تاپ، موس از وسایلی هستند که ممکن است همه ما روزانه با آن‌ها زیاد سروکار داشته باشیم.
از رفتن به مکان‌های شلوغ مانند سینما، رستوران و تجمع‌ها پرهیز کنید.

2
ﮐﺮوﻧﺎ وﯾﺮوس ﭼﯿﺴﺖ؟

وﯾﺮوسﻫﺎي ﮐﻮروﻧﺎ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺰرﮔﯽ از وﯾﺮوسﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﺟﺎﻧﻮران و اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﯿﻤﺎري ﮐﻨﻨﺪ. ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ در اﻧﺴﺎن، ﭼﻨﺪﯾﻦ وﯾﺮوس از ﺧﺎﻧﻮاده ﮐﻮروﻧﺎ ﺳﺒﺐ ﻃﯿﻔﯽ از ﻋﻔﻮﻧﺘﻬﺎي ﺗﻨﻔﺴﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﺧﻮردﮔﯽ را در ﺑﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد. SARS و ﺳﻨﺪرم ﺷﺪﯾﺪ ﺣﺎد ﺗﻨﻔﺴﯽ ﯾﺎ MERS ﺳﺎده را از ﯾﮏ ﺳﻮ، و ﺳﻨﺪرم ﺗﻨﻔﺴﯽ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﯾﺎ ﺧﻮاﻧﺪهCOVID-19 ﺗﺎزهﺗﺮﯾﻦ وﯾﺮوس ﮐﺸﻒ ﺷﺪه از اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﺳﺒﺐ ﺑﯿﻤﺎري ﺟﺪﯾﺪي ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﻣﯽﺷﻮد.

3
ﺑﯿﻤﺎري COVID-19 ﭼﯿﺴﺖ؟

ﺑﯿﻤﺎري ﻋﻔﻮﻧﯽ ﺟﺪﯾﺪي اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺎزهﺗﺮﯾﻦ وﯾﺮوس ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه از ﺧﺎﻧﻮاده وﯾﺮوس COVID-19 ﺑﯿﻤﺎري در ﺷﻬﺮ ووﻫﺎن ﭼﯿﻦ ﻫﻤﻪﮔﯿﺮ ﺷﻮد، ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ 2019 ﮐﻮروﻧﺎ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد. اﯾﻦ وﯾﺮوس و ﺑﯿﻤﺎري ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از آن ﮐﻪ دﺳﺎﻣﺒﺮ ﺑﻮد.

4
ﻋﻼﺋﻢ ﺑﯿﻤﺎري COVID-19 ﮐﺪاﻣﻨﺪ؟

ﺷﺎﯾﻌﺘﺮﯾﻦ ﻋﻼﻣﺖﻫﺎي اﯾﻦ ﺑﯿﯿﻤﺎري ﺗﺐ، ﺧﺴﺘﮕﯽ و ﺳﺮﻓﻪﻫﺎي ﺧﺸﮏ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺑﺮﺧﯽ ﺑﯿﻤﺎران ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ دردﻫﺎﯾﯽ ﺿﻌﯿﻒ ﺗﺎ ﺷﺪﯾﺪ ﻋﻀﻼﻧﯽ و ﺳﺮدرد، ﮔﺮﻓﺘﮕﯽ ﯾﺎ آﺑﺮﯾﺰش ﺑﯿﻨﯽ، ﮔﻠﻮدرد ﯾﺎ اﺳﻬﺎل را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﻨﺪ. اﯾﻦ ﻋﻼﺋﻢ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻣﻼﯾﻤﻨﺪ و ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. وﯾﺮوس ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺮدم ﺳﺮاﯾﺖ ﮐﻨﺪ ﺑﯽ آن ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﻼﻣﺘﯽ ﺑﺮوز اﻓﺮاد ﺑﺪون ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ اﻗﺪام ﺧﺎص، ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻬﺒﻮد ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ اﻣﺎ در ﻣﯿﺎن ٪80 دﻫﺪ ﯾﺎ ﺳﺒﺐ ﺑﯿﻤﺎري ﺷﻮد. در ﺣﺪود آﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎري را ﺑﺮوز دادهاﻧﺪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ از ﻫﺮ ﺷﺶ ﺑﯿﻤﺎر ﯾﮏ َﺗﻦ ﻧﺎﺧﻮﺷﯽ ﺷﺪﯾﺪي ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و دﭼﺎر ﺗﻨﮕﯽ ﻧﻔﺲ ﻣﯽﺷﻮد. اﻓﺮاد ﻣﺴﻦ، و آﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎري زﻣﯿﻨﻪاي ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺮﻓﺸﺎري ﺧﻮن، ﻣﺸﮑﻼت ﻗﻠﺒﯽ ﯾﺎ دﯾﺎﺑﺖ دارﻧﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻌﺮض از اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎران درﮔﺬﺷﺘﻪاﻧﺪ. ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺐ، ﺳﺮﻓﻪ و ﺗﻨﮕﯽ ﻧﻔﺲ را ٪2 ﺧﻄﺮ ﻧﻮع ﺷﺪﯾﺪ ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺣﺪود ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ.

5
با ماسک می‌توانیم مانع انتقال ویروس شویم؟

یکی از متداول‌ترین سوالات درباره کرونا این است که اگر ماسک بزنیم می‌توانیم مانع انتقال ویروس شویم یا خیر. پوشیدن ماسک‌های معمولی یا فیلتردار حس امنیت بیشتری به ما می‌دهد؛ اما اغلب به شکل صحیح از ماسک استفاده نمی‌کنیم و ممکن است خود ماسک به یک منبع انتقال ویروس تبدیل شود. ماسک‌های معمولی جراحی جلوی انتقال ویروس را نمی‌گیرند؛ آن‌ها بسیار ریز هستند و از منافذ این ماسک‌ها عبور می‌کنند. اما از آن‌جا که دوره نهفته بیماری کرونا حداقل دو هفته است، بهتر است همه افراد در مکان‌های عمومی از ماسک مناسب استفاده کنند؛ به این طریق جلوی انتشار ناخواسته ذرات بزاق آغشته به ویروس در محیط و سرایت بیماری به دیگران گرفته می‌شود. اگر به هر دلیل از این ماسک‌ها استفاده می‌کنید، به آن‌ها دست نزنید و هر دو ساعت یک‌بار آن‌ها را عوض کنید. یادتان باشد که ماسک‌های استفاده شده را در سطل زباله در دار بیندازید.

6
مالیدن محلول حاوی الکل یا کلر روی بدن ویروس کرونا را می کشد؟

خیر، مالیدن الکل و سایر محلول‌های ضدعفونی‌کننده روی بدن، باعث مرگ ویروس‌هایی نمی‌شود که پیش‌تر وارد بدن شده‌اند. از طرفی، استفاده بی‌رویه از این محلول‌ها باعث آسیب به قسمت‌های حساس بدن مانند لب‌ و چشم‌ها می‌شود. برخی از این محلول‌ها صرفا باید در ضدعفونی کردن سطوح محیط استفاده شوند؛ همچنین از ترکیب الکل‌های صنعتی و آب به هیچ عنوان برای ضدعفونی کردن محیط یا بدن استفاده نکنید.

در مواقعی که به آب و صابون دسترسی نداریم، بهترین جایگزین، ضدعفونی‌کننده‌های الکل است؛ البته کارایی این ضدعفونی‌کننده‌ها هم به غلظت الکل موجود در محصول وابسته است. به توصیه متخصصان، محصولی که بین ۶۰ تا ۹۵ درصد آن متشکل از الکل باشد، انتخابی مناسب و ایده‌آل برای تمیزکردن دست‌ها است.

7
ویروس کرونا روی بسته‌های پستی باقی می‌ماند؟

بهتر است وقتی به بسته‌های پستی و وسایل خارج از منزل یا عمومی دست می‌زنید،‌ مراقب باشید. حتما بعد از لمس این وسایل،‌ دست خود را با آب و صابون بشویید یا ضدعفونی کنید. دست آلوده‌ را به صورتتان نزنید. به گفته مجله پزشکی Medical News Today، ویروس‌های کرونا می‌توانند بین ۲ ساعت تا ۹ روز به‌صورت عفونی باقی بمانند.

8
حیوانات خانگی به ویروس کرونا مبتلا یا ناقل آن می شوند؟

یکی از رایج‌ترین سوالات درباره کرونا این است که حیواناتی مانند سگ و گربه هم می‌توانند به کرونا مبتلا شوند یا ناقل آن باشند. هم اکنون هیچ نشانه ای مبنی بر انتقال ویروس از حیوانات خانگی به انسان وجود ندارد. با این حال، همیشه پس از تماس با حیوانات خانگی، دست‌های خود را بشویید تا از انتقال احتمالی سایر بیماری‌‌های مشترک میان انسان و حیوان در امان بمانید.

9
واکسن‌های ذات‌الریه یا آنفولانزا تاثیری بر کرونا دارند؟

خیر، ویروس کووید ۱۹؛ گونه جدیدی از خانواده ویروس‌‌های کرونا است؛ پس واکسن‌های دیگر نظیر واکسن آنفولانزا و ذات‌الریه تاثیری بر آن ندارند. دانشمندان در حال تلاش برای ساخت واکسن برای این ویروس هستند؛ اما این فرایند زمان‌بر است. پس تا آن موقع، پیشگیری از کرونا با توجه به توصیه‌های بهداشتی و مراقبت از خود، بهترین کار است.

10
با مصرف سیر می‌توان از ابتلا به ویروس کرونا جلوگیری کرد؟

خیر، سیر ماده غذایی بسیار باارزشی است و خواص ضدباکتری دارد؛ اما شواهدی مبنی بر تاثیر مصرف سیر بر پیشگیری یا درمان ویروس کووید ۱۹ وجود ندارد. در واقع ویروس‌ها موجودات زنده به حساب نمی‌آیند؛ پس موادی مانند سیر و نمک با خاصیت ضدباکتری، روی آن‌ها اثری ندارند.

پیشنهاد مطالعه: برای آشنایی بیشتر با این بیماری، “کرونا برای مردان خطرناک‌تر است یا زنان؟” را مطالعه کنید.

در این مطلب سعی کردیم به تعدادی از مهم‌ترین و متداول‌ترین سوالات درباره کرونا که ذهن بسیاری از افراد را به خود مشغول کرده پاسخ دهیم؛ بعد از خواندن مطلب اگر سوال و نظری داشتید با ما در میان بگذارید.

11
اولین و مهمترین علامت ابتلا به بیماری کرونا که نگران کننده است و باید آن را جدی گرفت چیست؟

با توجه به اینکه اکثر مبتلایان، تب و علائم تنفسی داشتند، تب در همراهی با علائم تنفسی از مهمترین علائم ابتلا به بیماری هستند. اما به‌ صورت کلی همراهی تب با سرفه خشک، لرز، گلو درد و تنگی نفس، علائم معمول و شایع ابتلا به بیماری ا‌ست که باید جدی گرفته شوند.

12
کرونا در چه شرایطی خطر آسیب جدی و فوت دارد؟

بیماری کرونا در بیش از 80 درصد موارد بیماری خفیف تنفسی مانند سرماخوردگی ایجاد می‌کند. با این وجود گروه های زیر برای ابتلا به بیماری پرخطر هستند:

افراد بالای 60 سال
زنان باردار
افراد با بیماریهای تنفسی مزمن (آسم، مصرف مزمن سیگار)
افراد مبتلا به دیابت (قند خون بالا) به خصوص افرادی که بیماری‌ در آنها کنترل مناسبی نشده‌است.
افراد مبتلا به بیماری نارسایی مزمن کبد (سیروز)
افراد با بیماری مزمن کلیوی (به خصوص افرادی که دیالیز می‌شوند.)
افراد با نقص ایمنی: کسانی که شیمی‌درمانی می‌شوند، کسانی پیوند دریافت کرده‌اند، کسانی که مصرمف مزمن کورتون داشته اند.
افرادی که چاقی مفرط دارند.
افراد مبتلا به بیماری‌های نقص ایمنی (بیماری ام‌اس، لوپوس و ...)

با‌این وجود در این افراد نیز بیماری در غالب موارد بهبود می‌یابد.

13
آیا بعد از بهبود بیماری، ریه فرد مبتلا آسیب‌ پذیرتر از دیگران خواهد بود؟

بیماری کرونا پس از بهبود بدون عارضه ماندگار،از بین خواهد رفت.

14
ویروس کرونا چگونه گسترش می‌یابد و مردم چگونه می‌توانند دربرابر آن از خود محافظت کنند؟

این ویروس معمولاً ازطریق سرفه و عطسه، تماس شخصی با فرد آلوده یا لمس سطوح آلوده و پس از آن لمس دهان، بینی و چشم‌ها در بین افراد گسترش می‌یابد. برای حفاظت دربرابر این آلودگی، «مراکز کنترل بیماری و پیشگیری از آن» (CDC) این راهکارهای بهداشتی اولیه را توصیه می‌کند: شستن مکرر دست‌ها، مصرف مایعات، سرفه کردن داخل باز یا دستمال کاغذی و در خانه ماندن در صورت احساس بیماری.

15
آیا ویروس‌های کرونا قابل درمان هستند؟

هیچ واکسنی وجود ندارد، و از آنجا که ویروس هستند آنتی‌بیوتیک‌ها هم روی آنها اثر ندارد. ارائه‌دهندگان خدمات بهداشتی، بدون اینکه درمان خاصی موجود باشد، عموماً اقدام به معالجه علائم و ایجاد احساس راحتی بیشتر در بیمار می‌کنند.

16
در صورت داشتن چه علائمی باید به پزشک مراجعه کرد؟

اگر ظرف دو هفته گذشته به خارج از کشور سفر کرده‌اید و تب، سرفه یا مشکلی در تنفس دارید، باید فوراً به پزشک مراجعه کنید. اگر اخیراً به خارج از کشور سفر کرده‌اید، قبل از هر کاری با پزشک یا بخش اورژانس تماس بگیرید و علائم را برای آنها توضیح دهید و بگویید که اخیراً مقصد سفر شما کجا بوده است. همچنین، آن دستورالعمل‌ها را برای فرزندانتان نیز به کار بگیرید. اگر کودک شما هرگونه علائم ویروس کرونا از خود نشان داد، لطفاً پیش از مراجعه به بخش اورژانس با این بخش تماس بگیرید.

17
آیا کرونا خطرناک است؟

ویروس کرونا برای افراد جوان‌تر، کودکان و افرادی که سالم هستند، مشکل جدی به وجود نخواهد آورد. 80درصد از مبتلایان ویروس کرونا درمان می‌شوند. حتی ممکن است این ویروس وارد بدن فرد سالمی شود و هیچ علائمی را بروز ندهد، اما همچنان فرد ناقل این بیماری باشد. فقط ویروس کرونا برای گروه‌های زیر ممکن است مشکلاتی را به همراه داشته باشد:

افراد مسن و سالخورده
افراد دیابتی، دارای فشارخون بالا، دارای مشکلات ریوی و قلبی
افرادی که سیستم ایمنی بدن ضعیفی دارند (مانند بیماری‌های خودایمن، بیماران سرطانی)
بیماران بیماری‌های خاص

18
در صورتی که علائم کرونا را مشاهده کردیم؛ چه کنیم؟

اگر احساس می‌کنید نشانه‌های ویروس کرونا را دارید، حتما به پزشک مراجعه کنید و علائم خود را با یک متخصص در میان بگذارید. هرچه سریع‌تر برای درمان اقدام کنید، امکان بهبودی شما بیشتر خواهد بود.

همچنین اگر علائم کرونا را داشتید، یا اینکه به آن مبتلا شده‌اید، برای جلوگیری از انتشار ویروس کرونا به سایر همنوعان خود باید موارد زیر را رعایت کنید:

در خانه بمانید تا درمان شوید
قبل از رفتن به دکتر به آن‌ها زنگ بزنید و اطلاع دهید
حتما ماسک بزنید
حتما جلوی بینی و دهان خود را هنگام عطسه و سرفه بگیرید
دستان خود را مرتب بشویید
وسایل خود را از وسایل دیگران جدا کنید
وسایلی را که روزانه از آن استفاده می‌کنید، مرتب تمیز کنید

19
ویروس کرونا تا چند روز روی سطوح زنده می‌ماند؟

اطلاعات دقیقی در زمینه زنده ماندن ویروس رو سطوح موجود نیست. اما ویروس کرونا می‌تواند چند ساعت تا چند روز بر روی سطوح باقی بماند. باتوجه به نوع سطح و دمای هوا می‌تواند متغیر باشد.

در صورتی که شک دارید که سطحی آلوده است یا خیر، آن را با مواد شوینده و ضدعفونی کننده تمیز کنید و سریع دست‌هایتان را بشویید.

20
برای تقویت سیستم ایمنی بدن چه کنیم؟

تغذیه مناسب، دوری از استرس و نگرانی و زندگی شاد، رمز داشتن یک سیستم ایمنی قوی و سالم است. از سبزیجات و میوه‌ها به مقدار فراوان استفاده کنید. مطلب تقویت سیستم ایمنی بدن در «خدمت از ما» را مطالعه کنید. مواد غذایی مفید و معجون‌هایی برای تقویت سیستم ایمنی بدن را در آن خواهید یافت.

طراحی و تولید : رادرایانه